พล.ต.ต. อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. ไสว ครุธผาสุก
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. ศิริโชติ ธเนศราภา
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. อภิปรัชญ์ พัฒนาดี
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. เผชิญ ตันศิริ
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. สุขเกษม สุนทรวิภาต
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย
พ.ต.อ. ประมวล ยิ้มจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย