งานอำนวยการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน สั่งการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานีตำรวจ งานการบริหารงานบุคลากรการศึกษา การฝึกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ 

งานป้องกันปราบปราม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย งานปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับงานคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น 

งานจราจร 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจราจร การวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุมการจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการพระราชดำริ และงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจรในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน 

งานสืบสวน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน และผู้กระทำผิดอันเป็นการอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนในการสืบสวนคดีอาญาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งานสอบสวน 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบสวน วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในด้านการสอบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน และผู้กระทำผิดอันเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการสอบสวนคดีอาญาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด