28 กุมภาพันธ์์ 2562/11:55:35
ประกาศเจตนารมณ์


สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ ร่วมดำเนินงานกิจกรรม มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม