3 กุมภาพันธ์์ 2563/15:05:32
ประกาศเขตควบคุม การเผาทุกกรณี


ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด
ห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563