งานป้องกันปราบปราม
พ.ต.ท.คมกฤช แก้วชื้่น
รอง ผกก.ป.
พ.ต.ท.วัชระ แสงหิรัญ
สวป.
 

ร.ต.อ.ศิวกร กำพลธนสิน
  

ร.ต.ท.ณัฎฐพล โสภา
รอง สว.(ป)
ร.ต.ท.ศรีพนมมาศ กุลมนต์
ร.ต.ท.บุญช่วย มีบุญล้ำ
ร.ต.ท.สอน แก้วนอก
จนท.สายตรวจ
ร.ต.ท.ละมัย คงกระพันธ์
ร.ต.ท.ประทีป บัวพิมพ์

ร.ต.ต.ณัฐธนาธร บุตรเนตร
รอง สว.(ป)
ร.ต.ต.เทศ แจ่มทุ่ง
ร.ต.ต.จีระพจน์ พรรณคง
รอง สว.(ป)
ร.ต.ต.ศราวุธ เวียงทอง
ร.ต.ต.เพชร ทองสิงห์
จนท.สายตรวจ
ร.ต.ต.สมบัติ เรือนคำ
ร.ต.ต.ธนชัย นุ่มนิ้ม
รอง สว.(ป)
  

ด.ต.ประพฤติ แก้วนา
ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์ สอนอุทัย
ด.ต.สงกรานต์ ตาแล
ด.ต.นรินทร์ ทาปัน
ด.ต.สุรชัย วงศ์มา
ด.ต.สุริยา ใบทองคำ
ด.ต.จิระเดช ฆ้องชัย
  

จ.ส.ต.ศุภชัย ธูปเพ็ญ
  

ส.ต.ท.เขตติศักดิ์ อ่อนปาน
จนท.ธุรการ(ป)
  

ส.ต.ต.กฤษฎา ลิ้มรส
จนท.ธุรการ(ป)
ส.ต.ต.พิริยะ สินปรีดี
จนท.สายตรวจ
ส.ต.ต.ธนวัฒน์ นามวงค์
จนท.สายตรวจ